กิจกรรมตรวจสารเสพติดในสถานประกอบกิจการ

กิจกรรมตรวจสารเสพติดในสถานประกอบกิจการ

บริษัท เข้าร่วมโครงการ มาตรฐานการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จึงมีการจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดเป็นประจำทุกปี...
กิจกกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 บริษัท โพลีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท ไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค

กิจกกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 บริษัท โพลีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท ไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ทางบริษัท โพลีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด, บริษัท ไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี...
อบรมหัวหน้างานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

อบรมหัวหน้างานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 บริษัทฯได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างาน กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 เพื่อให้พนักงานมีคุณสมบัติมีความรู้...